Vår Familie
Svein H. Ernstsen

Startside  |  Hva er nytt?  |  Bilder  |  Historier  |  Gravsteiner  |  Rapporter  |  Etternavn
Søk
Fornavn:


Etternavn:Notater


Treff 1 til 50 av 2,225

      1 2 3 4 5 ... 45» Neste»

 #   Notater   Linket til 
1

Jørgen Pederson Staur, kom opprinnelig fra Danmark og ble adlet i 1527. For fedrene
hans vet vi ikke noe om. I Nor ge er han dels kalt "be fa lings mann over Sunn hord -
land" (Es pe land) og dels "lagmann i Nordand" med bosted i Trondheim (Bakkevig).
Sete gården hans var Nervik i Ølen.
Kvinnherad 3 s 554

1578 I en rettsak om arv etter Amunds farmor, Herborg Torbjørnsdtr, snakket Margreta om den da avdøde mannen sin som "ein sempel och ein foldigmann" som var for god til å gjøre sin rett gjeldende overfor farbroren Gaute Ivarsson (sønn av Ivar i Valo og Herborg Torbjørnsdtr). Han mestret imidlertid skrivekunsten, noe som ikke alle gjorde på den tid. 
Tronds, Margarete (I3207)
 
2
Den i sin tid mest "berømte" i rekken av pers.kapl. på Grande (prestegård i Overhalla 1589-1875) ble utvilsomt Ole Andreas Thulesius. Han var født i Tromsø 1709, sønn av Knut Olsen Thulesius, og brorsønn av Nils Thulesius, sogneprest i Fosnes 1721-1737. Ole Andreas kom i 1772 til sin morbror i Fosnes, Nils Thulesius, som bekostet sin nevø til København for å studere til prest. I skiftet etter Nils 1737 er oppført at Ole Andreas skylder farbroren i alt 495 rdl som fradrag av arv 65 rdl utgjorde netto gjeld 429 rdl. Ole Andreas Thulesius ble 1739 av biskop Harboe ordinert til å være pers.kapl. hos sognepresten i Overhalla, Morten Lund, og flyttet til Grande. Det gikk bra et par år, men i 1741 oppsto det en særdeles ondartet strid mellom kapellanen og den eller så fredsommelige Morten Lund. Dette førte til en langvarig rettsak mellom de to, og som tilslutt foranlediget en kongelig resolusjon datert 03.juli 1744 - om at saken skulle behandles av en særskilt oppnevnt kommisjonsdomstol, bestående av sorenskriver i Stjørdal Laurits Brun og sogneprest i Beitstad, Elias Heltberg. Thulesius var imidlertid reist fra Overhalla i 1743. Han ble omsider i 1751 utnevnt til tredjeprest ved Vor Frelsers Kirke i Kristiania, og var her til sin død 03. mars 1798, næsten i 90 år. Fra 1790 hadde han kongelig tillatelse til å overlate bestyrelsen av embetet til sin svigersønn Job Dischington Bødtker, som var gift med Anna Kristine Thulesius. Bødtker ble senere sogneprest til Inderøy. Ole Andreas Thulesius ble i 1755 gift med Anna Lange von Orning. Hun døde i Kristiania 1808. De hadde 1 sønn og 4 døtre.
Ref.Bygdeboka for Overhalla 
AndreasThulesius, Ole (I3047)
 
3 Skifte 20 dec. 1715, Aakervik [Åkvik], Dønna.214: «Arvinger: Judith Angel, hans mor, formynder Rasmus Angel; Kirsten Dass, Maren Dass og Ane Dass, hans søstre; Benjamin Angel, Morten Angel, Albert Angel, Carsten Angel og Peter Angel, hans halvbrødre; Maria Angel og Judithe Angel, hans halvsøstre.». Dass, Petter Benjaminsen (I6015)
 
4 Peder var godseier til Nandrup. Vinter, Peder Assersen (I6914)
 
5 Skifte 1685, Aakervik, Dønna.93: «Enke Kirsten Pedersdatter. Sønner: Jonas, Albert og Jens. Døtre: Anne, Maren, Margrethe, Cornelia og Petronelle.».


Svein Edvardsen: Skifter fra Herøy/Dønna 1686/1780. (Trondheim 1998)., s. Dønna:358 
Falch, Kirsten Petersdtr (I6213)
 
6 Anders Winthers sociale status fremgår af følgende korte signalement. I 1515 blev han medlem af det eksklusive Guds Legems Lav i Aalborg. I 1519 var han udpeget som »lovhøring«, da herredsfoged Peder Selgensen på kronens vegne indværgede alt krongods i Slet herred. I 1520 fik han af kongen livsbrev på en ålegård ved Kiels å. I 1531 fik han af hr. Niels Lauridsen i Ulstrup pant i Bundgård i Gersbøl (Snedsted sogn) og Tøttrupgård (Hørdum sogn), begge i Hassing herred i Thy »for siusinde tiuffue och 14 mark«. I 1541 tildømtes Anders Winther de to gårde. Ridemændene i hans brev mod præsten i Ulstrup er alle adelige.3
I 1534 erklærede han offentligt, »både til Slet herredsting og til sin sognekirke«, at han ville »vove hals og liv, penning og gods til at bortdrive Skipper Klement«, hvad et 24-mands vidne af Slet herredsting 1541 bekræftede og derved banede vej for hans fritagelse for den almindelige konfiskation af selvejet. Hans bror Niels havde ikke taget afstand fra oprøreren (kunne i hvert fald ikke bevise det) og fik sin selvejergård i Næsborg forbrudt, hvorefter Anders indløste den.3
I 1549 fik han sammen med herredsfoged Peder Selgensen i Lemdrup oprejsningsbrev for »et uretferdiigt vinde, som thee haffde vondett emellom Christen Jensen, borger i Olborg oc Mauris i Møllegaard om nogenn pendinge, som forne Cresten Jenssen skulle haffue annamett aff bisp Jens (Beldenak) aff Fyenn, att skulle haffue friiet forne Mauris samme Møllegaardt«. Det drejer sig om en vanskeligt gennemskuelig sag om køb af en gård under Vitskøl kloster, ved hjælp af stråmænd.3
I 1553 gav han sin bror Niels skøde på den gård, han [broren Niels] havde forbrudt i Skipper Klement-fejden, fulgte imidlertid ikke almindelig procedure for selvejere (lovbydning og læsning ved herredstinget), men adelsmænds praksis med et åbent beseglet brev med to gode mænds segl under, nemlig velb. Niels Rosenkrantz til Rydhave og Niels Madsen (Skade) til Skobelgård. Dette skøde stadfæster Frederik II under den 18. nov. 1567 (Kancelliets Brevbøger).3 
Winther, Anders (I6909)
 
7 Munk Lange Hansdtr, Anne (I5276)
 
8 til Nielstrup
Skøter 1438 Sønderlevgård i Vendsyssel til Børglumbisp 
Basse, Jacob Nielsen (I11180)
 
9 til Vadskærgård Friis, Niels (I10699)
 
10 (Kjær Keinapel) Iversdtr, Anne K.Trane (I5486)
 
11 (Kjær Keinapel) Iversdtr, Marie M.Heggelund (I5487)
 
12 (Kjær Keinapel) Iversen, Hans (I5488)
 
13 (Kjær Keinapel) Iversdtr, Jørgine Martine (I5491)
 
14 (Kjær Keinapel) Iversdtr, Ingeborg Sofie (I5492)
 
15 (Kjær Keinapel) Iversdtr, Anne K.Trane (I5493)
 
16 (Tidemand) til Kartofte Markorsdatter, Inger (I10724)
 
17 Anna Tronds. 4) Hun benevnes også Skotte -fruen og hadde en underlig skjebne. I 1560,
mens familien bodde i Danmark, blev hun kjent med James Hepburn, jarl av Bothwell,
som var admiral i Skottland og var på reise i Danmark. De blev forlovet, hun fikk utbetalt
sin medgift og reiste med Bothwell til Nederland, hvor han brukte op hennes
midler og forlot henne. Om de blev gifte, vites ikke. Senere drog hun til Skottland for
å opsøke ham, men det blev ikke noen gjenforening. Hun var visstnok også en tid
ved Maria Stuarts hoff. Bothwell gikk det heller ikke bra. Han hadde vært gift med
lady Jane Gordon et år, skilte sig fra henne, og ektet dronning Maria Stuart i 1567. Kort
efter bryllupet blev Maria Stuart fengslet og Bothwell måtte flykte. Han kom til Orkn -
øyene og derfra til Hjaltland, men da for - følgerne stadig var efter ham, kom han sig
over til Norge og ankret op i Karmsundet med 2 skib i en forkommen tilstand. Et
dansk orlogskib som passerte, fant skibene mistenkelige, og da skipspapirene ikke var i
orden og Bothwell ikke hadde pass, blev han og skibene tatt med til Bergen. Her holdt
lensherren forhør over ham, og Anna møtte også for retten med sin fordring. Bothwell
lovet henne 100 daler i årlig rente, og gav henne et av ski bene. Skibet var det eneste
Anna fikk tilbake av sin medgift, for Both - well blev sendt til Danmark, hvor han døde
efter å ha sittet i fengsel i mange år. Anna levet ugift senere. Hun arvet 3 løper smør i
Helvik efter faren.

ref. Odd Handegård 
Tronds, Anna (I3192)
 
18 Antar at One skal være OVE Orning, Ove Erik Mortensen (I3416)
 
19 av Davbjerggaard Iversdatter, Ide (I10692)
 
20 Brukte navnet John Britton Larsen i USA. Emigrerte til USA fra Ålesund med SS "Ivernia". Ankom Boston 10 juni 1903. Larsen, Johannes Andreas Britanus (I2422)
 
21 Eier av det benificerende gods Læchnes Keinapel, Jacob Jacobsen (I669)
 
22 Fæster af krongård i Ferslev fra ca. 1605 Winther, Niels Pedersen (I5211)
 
23 Fæster af krongård nr. 2 i Nøtten fra 1621 og sandemand i Fleskum Herred. Om hans uheldige virke som sandemand 1626, se Kr. Værnfelts artikkel, note 1 (Jyske Samlinger, 5 rk. III).5
Skifte 14 jul. 16346. 
Winther, Jep Pedersen (I977)
 
24 født 1846-1873 / død 1852-1957 ukjent (I1892)
 
25 Han var jekteskipper og proprietær på Melbo i Hadsel. Melbo (Melbu) er en av de større gårdene i bygda.
Ved skiftet etter Jens Bloch Gievert som navnet skrives i skifteprotokollen,
var [hustruen] Ingeborg Margrethe og datteren Johanna Margaretha de eneste arvinger. 
Giæver, Jens Block (I5637)
 
26 Info fra FT 1801 Bruker og beboer gaard ( enke etter 1.ekteskap ) Christoffersdtr, Oldine Fredrikka (I4388)
 
27 Kammerherre
Bekjent for stor ødselhet. Måtte avhende grevskapet p.gr.a. skattegjeld 1823 
Scheel, Jørgen (I11327)
 
28 Konfirmert 1867 Mathiassen, Edvard Meier (I231)
 
29 Kvæfjord Husøy, Marianne Hansen (I60)
 
30 Lever 1543
Kjøpte Ellinggård av familien Gyldenstierne
Eier av Ellinggård 1540 - 1543
Adelsbrev 23.4. 1524 
Munk, Jens (I11170)
 
31 Lille-Amdal Lille-Amdal, Joen Samuelsen Rygh (I10192)
 
32 Lille-Amdal Sivertsen, Nils (I10193)
 
33 Overtok halve gården Espenes, Dyrøy Hagrup, Danilken Hansen (I10019)
 
34 Ring Kloster,Flyktet og giftete sig Munk, Berete (I11023)
 
35 Sør-Rollnes Trane, John Andersen (I806)
 
36 til Alsted Juel, Peder (I10713)
 
37 til Alsted Juel, Lene (I10715)
 
38 til Alsted Juel, Gregers (I10717)
 
39 til Alsted og Hundsbæk Juel, Erik (I10720)
 
40 til Ås Kaas, Mogens (I10719)
 
41 til Barritskov Manderup, Niels Nielsen (I10694)
 
42 til Brandbjerg og Tårupgård

(Sparre Kaas) 
Nielsdtr, Ide (I10662)
 
43 til Bro Pedersen, Jens (I7509)
 
44 til Bustrup Krabbe, nn (I10728)
 
45 til Clausholm Gøye, Eline (I10702)
 
46 til Dal Lasseson, Amund (I9951)
 
47 til Fuglestad Monssen, Jakob (I2728)
 
48 til Gersnis Basse, Hans (I3266)
 
49 til Gerumgård
Kjent 1538 
Basse, Jens Torlufsen (I11174)
 
50 til Gjemlestad, Gloppen, Nordfjord

Rådmand i Bergen 
Rømer, Hartnik Henningsson (I10774)
 

      1 2 3 4 5 ... 45» Neste»