Vår Familie
Svein H. Ernstsen

Startside  |  Hva er nytt?  |  Bilder  |  Historier  |  Gravsteiner  |  Rapporter  |  Etternavn
Søk
Fornavn:


Etternavn:Historier

» Vis alle     «Forrige «1 ... 43 44 45 46 47 48 49 50 51 ... 52» Neste»     » Lysbildefremvisning

Samuel Olai AnderssenElsfjordstranden. 
NORDLI, som utgjorde et område omkring Elsfjord skole, var ikke særskilt skyldsatt
og derfor uten bnr., og ble seinere solgt tilbake til hovedbruket.
1) Samuel Anderssen (1830 2.10.1918) fra bnr. 1 her var den første fastskolelæreren i Elsfjord. 
Han kjøpte Nordli 1875 av sin bror Christoffer til privat lærerjord. 
Samuel flyttet med fam. 1899 til Kobhaug bnr. 2

Til Samuel Olai Andersen´s 80-årsdag i 1910 ble det skrevet en biografi i 
"Helgelands 
Tedende", Mosjøen, for 7.oktober:


Folkeskolelærer S.O.Andersen,hvis billede vi idag prærenterer for vore læsere, 
fylder imorgen 80 aar. For ca 8 aar siden tok han avsked fra skolen efter aa ha 
staat i tjeneste i henved halvt hundred aar. Hvad en mand, som i saa lang tid 
har virket i skolen, ofte har maattet gjennomgaa, er vanskelig at skildre,- om 
det i det hele tat er mulig for os at skjønne de bakvendte begreper om skole-og 
oplysningsarbeidet, som var de herskende paa vore trakter selv henimot lutningen 
av forrige aarhundrede !
Samuel Olai Andersen er født den 8de oktbr. 1830 paa gaarden Elsfjordstrand i 
Hemnes prestegjæld av gaardmandsfolkene Anders Christoffersen og Synnøve 
Larsdtr. Da moderen, som tilhørte en "lesarætt", døde mens Samuel-den yngste av 
barnene- blot var 7 aar, blev hans undervisning sørgelig forsømt. Skoleordningen 
var ikke bedre dengang, end gutten var henved 13 aar, da han første gang kom paa 
skole.Sjønt datidens skole jo ikke var særdeles utmerket, undlot den ikke at øve 
sin indflydelse paa gutten. Med lyst og iver kastet han sig over skolearbeidet 
for at enhente det forsømte, da allerede dengang lysten til at blive kolemester" 
vaagnet i ham, hvilket han dygtige og snille lærer P.J. Johansen var aarsag i. 
Hans hele skolegang va ialt kun - 10 uker !Trods hjemmets forsømmelighed kunde 
gutten konfirmeres med saadanne kundskaper, at presten Wølner nogle aar efter 
opfordret ham til at overta en av distriktets omgangskolelærerposter. Andersen, 
som helt fra barndommen ikke har vært i besiddelse av frækkhetens naadegave, 
mottok tilbudet "med frykt og bæven". Efter datidens skik blev han da 
prøvet og eksaminert av presten, og nu kom det vel med, at hanhadde siddet med 
boken på læsset, naar han kjørte tømmer fra skogen, da læsetiden ikke stod i 
forhold til læselysten. Han begyndte skolen 26.jan 1852. ( Et par aar før, 1850 
og 51 rodde Andersen lofotfiske)Under skolearbeidet blev ha overtydet om, at 
nettop dette var hans livsopgave, hvorpaa ha bestemte sig at gjennomgaa Tromsø 
lærerseminar. Forstaaelsen av oplysningens værdi var saa liten blandt 
mgivelserne, at hjelpen han fik fra sit ganske velstaaende hjem var baatskyts 
til Kobberdal, hvorfra han medfulgte "Prins Carl" til Tromsø.Her ved seminaret 
mødte han folk av sine egne interesser, hvorfor han snart fik mange fortrolige 
venner.
Under Andersens seminarophold indtraf der baade sykdom og dødfald blandt 
lærerne, hvorfor man maate ty til anvendelse av hjelpelærere, hvilket 
naturligvis ikke undlot at øve sine uheldige virkninger.Værst var det , da den 
2den læreren blev syk under selve dismisjonseksamen saa der maatte skaffes 
stedfortræder. Avdøde statsminister, daværende rektor Steen, blev antat som 
saadan.
Trods sin dygtighed, forstod han sig - idet mindse ikke dengang - paa at 
behandle bondegutter, hvorfor - specielt de mindre freidige - mange ganger fik 
grund til at beklage dette sit sammentræf med den store mand. Trods disse uheld 
blev Andersen dimittert med hovedkarakteren "meget dugelig", og blev i sin 
dimissionsattest erklært at besidde "særdeles gode gaver til at meddele sig til 
børnene".Efter tilbakekomsten fra seminariet blev han ansat som lærer i sin 
hjembygd. Man var saa vel fornøiet med han, at skolekommisionen after et par 
aars forløp enstemmig indvilget ham et lønnstilægg av 15 daler.I 1861 blev han 
ansat som lærer og kirkesanger i Torsken i Senjen. Her kom han særdeles godt 
ut av det med befolkningen,da ha ikke alene gjorde sit bedste i skolen, men 
ogsaa levende interesserte sig for bygdens fremgang og trivsel. Efter knapt et 
aars ophold der blev han valgt til herredets ordfører. Sommeren 64 blev han gift 
med Petronelle Zakariasdatter, en gaardmandsdatter fra Tjøtta.Trods de 
besværlige sjø- og landreiser klarte Andersen sig godt derute ved havet.
Anderledes gik det med hustruen. Straks hun kom til Torsken, følte hun sig 
daarlig av den raa havluften og blev snart saa haardt angrepet, at hun længe 
svævet mellom liv og død og kom sig først efter flere maaeders forløp. Da der 
ikke var læge paa flerfoldige mile og heller ingen dampskipsforbindelse,vaavet 
ikke Andersen av hensyn til hustruen at forblive derute, og da hans post i 
Elsfjorden atter blev ledig, søkte han denne. Lønnen her var adskillig mindre; 
men paa den anden side var her eget skolelokale med familieleilighet og dertil 
utsigter til skolejord.Netop som Andersen hadde faat beskjed om sin ansættelse i 
posten, holdtes der bispevisitas i Torsken, og nu henvendte en av medhjelperne 
sig til bispen for at faa han til at bevæge "klokkeren" til at forbli. Men 
hensynet til hustruens liv og helse maatte jo bli det avgjørende.

Hvilken hemsko for undervisningen omgangsskolevæsendet var, hadde Andersen helt 
fra begyndelsen av sin lærervirksomhet hat et aapent øie for, hvorfor han hadde 
ivret sterkt for bygning av et skolelokale for Elsfjorden. Om det lyktes at 
vinde en del for tanken, fik denne dog for liten støtte til at kunne realiseres. 
Det var væsentlig dette, som var aarsaken til at Andersen søkte sig fra bygden.
Nu var opførelsen av skolelokalet en fuldbragt ting. Det var væsentlig 
skoleloven av 1860 som hadde fremtvunget dette, likesom indførelsen av de 
borgelige fag i almueskolen, hvilket hadde til følge, at befolkningen 
likegyldighet for skolen forandret sig til aapenbar motstand. Under disse 
forhold er det let at tenke sig, at det blev behagelig for den lærer, som netop 
hadde ivret for skolelokalets opførelse. Man undsaa sig ikke for at sladre om , 
at skolelokalet var opført av hensyn til Andersen, som var i den grad mislikt i 
Torsken, at forholdene var blet ham uutholdeloge dernord. Nu var løsenet: 
omgangsskole eller ingen skole !
Opvigleriet tok sluttelig slike dimensjoner, at man ikke forsmaaet det middel en 
høstnat at sætte ild paa skolebygningen. Vedkommende gentlemænd - som merkelig 
nok undgik lovens arm - vidste ikke, at det halvfærdige hus allerede var 
assureret. Ca et aar efter stod der et nyt hus paa det ned brændtes tomt.  
At Andersen har hat en møisommelig  arbeidsmark, vil av dette let forstaas. Naar 
saa hertil kom sykdom og økonomiske vanskeligheter, maa det forundre,at han ikke 
helt gav op notet.Men hemmeligheten stak i, at han følte skolegjerningen som sit 
livs opgave, hvorfor han tængte mere på sine pligter mot eleverne end paa disses 
utaknemmelige foreldre og foresatte.Herfor hedder det ogsaa i flere av hans 
attester, at hans skolebørn hørte som oftest til de bedste konfirmanter.
I den anden av Andersens skolekredse, Drevvatabygden, var det temelig ilde 
bevendt med skolelokale, idet ca 30 barn maatte undervises i en liten kaarstue. 
Han henvendte seg sig derfor til skolediriktøren med forestilling i sakens 
anledning. Direktøren stillet sig meget velvillig og lovet  at garantere et 
bidrag paa 80 á 100 spesidaler av amtsskolekassen.
Andersen frembragte da saken for bygden fædre og lovet at utlegge privat de 
nødvendige penger, om man allerede samme høst vilde paabegynde arbeidet,saa der 
kunde fortsættes tidlig neste vaar. Man stillet sig velvillig til saken, og 
arbeidet blev paabegynt; men i vinterens  løp fant man ut, at det var en 
unødvendig utgift, bygden var paaført, hvorfor man søkte at la lærenen ungjelde. 
Da huset efter mange videverdigheter var ferdig, fant dog ingen at ha grund 
til misnøie, men var særdeles vel tilfreds.

Paa Iniativ av Andersen blev der stiftet en smataleforening for bygden. 
Nabolærerne deltok tildels i dens møter. Skjønt foreningen ikke eksisterte saa 
længe, sporedes dog gode frugter av den tankeutveksling som her fandt sted. 
Opinion mot skolen gik kjendelig tilbake.Ved siden av sit virke i skolen har 
Andersen interessert sig for distriktets fremgang paa forskjellige omraader; men 
da han ikke har været den formuende mand, har han naturligvis blet lite 
paaskjønnet, da pengene regjerer verden - Elsfjorden iberegnet.Andersen ha ogsaa 
optraadt som forfatter, idet han har utgit "Salmebok ved likbegjængelse" og " 
Skolesalmebok". Deruten har han til skoleblade og især lokalpressen i aarenes 
løp levert en række artikler om de forskjelligste spørsmaal;kirkelige sociale og 
politiske. Til vort blad har han saaledes ydet adskillige bidrag.Selv nu i sin 
alderdom interesserer han sig levende for de kirkelige forhold - hvorledes det 
kunde ha været mulig, at de økonomiske hensyn ikke skulde ha behøvet at avskjære 
en hel del mennesker i vort tynt befolkede land adgang til en betryggende 
sjælepleie.

Vi ønsker hr. Andersen en blid livskveld, med sol over hjemmet.
Vi gratulerer med 80 aars dagen !

Ref: Erling Nordli

Linket tilSamuel Olai Anderssen
AlbumHistorier_g1

» Vis alle     «Forrige «1 ... 43 44 45 46 47 48 49 50 51 ... 52» Neste»     » Lysbildefremvisning