Vår Familie
Svein H. Ernstsen

Startside  |  Hva er nytt?  |  Bilder  |  Historier  |  Gravsteiner  |  Rapporter  |  Etternavn
Søk
Fornavn:


Etternavn:Historier

» Vis alle     «Forrige «1 ... 44 45 46 47 48 49 50 51 52 Neste»     » Lysbildefremvisning

Skjøte Mære gård 1653Vii Friderics dend Tredie med Guds Naade,  Danmarchis, Norges Wendes oc 
Boltsches Konning Hertug udj Slesvig Holsten Stormare oc Dytmersten, Grefue i 
Oldenborg oc Delmenhorst, Giør alle witterligt at wii for Nøjagtig oc fuldkommen 
Betalling hafuer Schiødt soldt afhendt oc afstandet, oc nu med dette wort obne 
Bref Skiøder selger oc afhender oc afstaar fra os oc wore effter Kommer 
Konninger i Danmark oc Norge, samt Norges Cronne oc til os i eshelig Rein holt 
von Hofuen til KoiKou wor Mand Tienner oc Bestaldter Oberste Lieutenant oc hans 
arfvinger En wor oc Norges Cronnes gaard och goedtz som Kaldes Meere Ligendes i 
Jnderøens fougderj i Sparboe gield udj Trundhiems Lehn shylder aarlig i Leding 
oc Landshyld Sex Spand, huilken førstbe: Gaard oc goedtz med ald des Enedoms 
Landgields herlighed Rentte oc Rette tilligelse, som er af foeser oc Strømmer 
ager Eng Schouf March, Luter oc Lunder, fishevand oc fægang til fields 
oc fiere, Waat oc tørt med ald anden Rettighed aldeelis indtet undertaget i 
nogen maader, wed huad gafn det heldst er eller Nefnis Kand, som der nu tillger 
oc af arildtz tiid tilligere haffuer, oc bør der till at lige med Rette for:ne 
Reinholdt von Hoiven, oc hans arfuinger maa oc shatt hafue Nyde Bruge oc beholde 
til Evindelig Eiendom saa oc quit oc frj for Schat Leding oc ald anden tynge oc 
Paalegh Oc Kiendes wj at oc worris effter Kommere Konninger i Danmarch oc Norge 
sambt Norges Cronne aldelis ingen ydermeere loed deel Rette eller Rettighed at 
hafue til eller udj for:ne gaard oc Boedtz eller Noget dens Eiendom landgilde 
herlighed Rentte oc Rette tilligelse efter denne dag i nogen maader, Thj 
Bepligter wj os oc were efter Kommer Konningers i Danmark oc Norge sambt Norges 
Crone, at frj hiemæl oc fudkommeligen tilstaar, for:ne Reinholdt von Haven 
eller hans arfuinger for:ne gaard er goedtz med ald dends Ejendom landgilde 
herlighed Rendtte oc Rette tillegelse for huer mandtz til falle som der paa Kand 
falle med Rette i nogen maader.  Os dersom saa Skeer at for:ne gaard oc goedtz 
eller noget dens Ejendom Landgielden herlighed Rentte oc Rette tilligelse Blef 
forbemelte Reinholdt von Haven eller hans arfvinger afvunden i Nogen domb eller 
Rettergang for wor Wanhiemmels brøst Schyld, da Bepligter Wj os oc Worrsi effter 
Kommere Konnger i Danmarch oc Norge, sambt Norge Cronne at Wederlegge for:ne 
Reinholdt von Haven eller hans arfvinger saa got goedtz igienn, baade paa 
landgielde Eiendom herlighed oc Rentte besaa Welbeleilig inden Sex Samfede Wgger 
der Nest effter oc holde det hannem oc hans arfwinger aldeelis uden Schade oc 
Schadesløes udj alle maader, forbydendes ale oc en huer her imoed efter som 
forshrefuet Staar at hindre eller i nogen maader forfang at giøre wnder wor 
hyllest oc Naade.  Befuest paa Wort Slot Kiøbenhafn dend 11 Nouembr.

 Ao 1653 Wnder wort Zignett Friderich

Linket tilMathias Orning; Beatha Elisabeth von Gorgas
AlbumHistorier_g1

» Vis alle     «Forrige «1 ... 44 45 46 47 48 49 50 51 52 Neste»     » Lysbildefremvisning