Vår Familie
Svein H. Ernstsen

Startside  |  Hva er nytt?  |  Bilder  |  Historier  |  Gravsteiner  |  Rapporter  |  Etternavn
Søk
Fornavn:


Etternavn:Historier

» Vis alle     «Forrige «1 ... 45 46 47 48 49 50 51 52 Neste»     » Lysbildefremvisning

Testamente til Ejlert Rosenvinge, datert 9 januar 1818.Testamente til Ejlert Rosenvinge, datert 9 januar 1818.
Konfirmasjon på testamentet fra Kongen, 14 juni 1818.

" Jeg underskrevne Ejlert Rosenvinge,Major og Kiøbmand i Fredrichshald giør herved 
vitterligt, at da jeg daglig erfarer at min Helbreed aftager og at Menniskerne haver ingen 
Vished for, hvorlænge det Jordiske Levneed varer, hertil kommer, at der hviler særdeles 
Pligter paa mig at opfylde, imedens Forsynet forunder mig Livet, saa er det jeg, med velbraad 
Hue, og Fornuftens fulde Brug, forfatter dette mit Testamente, om min sidste Villie og 
Bestutning som ufravigelig skal opfylles

1. Til Pigen Elsa Maria Olsdatter, som i lang Tid har været i mit Huus, med Orden og 
Vindskibelighed bestyret min Huusholdning, samt at det desuden er mit Forsæt, at indlade 
mig i Ægteskap med hende, naar først nogle Hindringer ere ryddede af Veyen,testamenteres, 
til Eiendom og frie Raadighed, alle mine Løsøre Effekter, af hvad Navn Nævnes kand, 
Kiøbmands Varer, Hæste og Fæe Creaturerne med videre Indboe paa mine Jordebruge, 
saavelsom mit Leiehuus beliggende strax ved min Gaard under No 414 og Pakhuus Bygning, 
saavelsom min eiende Urtehauge paa Busterud-Gaden, mod at hun betaler den paa mit Boe 
hvilende Gield, der ikke ar af nogen Betydenhed, undtagen 680 Sped. til min Ven Christian 
Andersen, samt desuden er pligtig at opføde og give mine med hende trende avleds Børs sc: 
Jørgen Coldevin, Karen Margrethe, og Antonette Sophie, en god og kiærlig Opdragelse, 
hvorpå jeg ei har Grund til at bære Tvivl,-

2. Derneæst testamenteres til efteskrevne 6 umyndige Børn nemlig: a) Petter Frederich, b) 
Jacob, c) Jørgen Coldevin, d) Marthe Margrethe, e) Karen Magrethe, f) Antonette Sophie, die 
øvrige mig tilhørende faste Eiendomme, sc: Bruget Brekkerød i  Bergsogn, Bruget 
Mossevigen i Sverrig, een trediepart 1/3 udi en Søebod Bugning paa søndre Fredrichshald, en 
Vognremisse og Lykke, med flere, i Fremtiden mueligens erhværvede faste Eiendomme, 
tillige Deeling imellom dem efterkomme. Da forbemeldte Børn fra den spædeste Alder ere 
opdragne i mit Huus, og under min Omsorg, samt at  jeg elsker og agter dem ligesaa høit som 
om de vare mine ægte Børn, saa er det tillige mit ønske og Villie, at de samtlige skal bære mit 
Tilnavn Rosenvinge, og hvorom jeg, om Gud vil, agter at ingive Ansøgning til hans Majestæt 
Kongen, saavelsom , at de maatte komme til, i alle Maader, at nyde Ægtebørns Rettigheder 
efter mig.
Da Jordevejene ere de sikkreste at ærnære sig ved næsten i alle Tider, hvilket  jeg af Erfaring 
er overbevist om, saa er det min Villie, at Joredbrugene ikke bortselges, men derimod bør de 
bortforpagtes mod aarlig Afgift i Byg, som ærlægges  enten in Natura, eller efter hvert deres 
Kapittaltaax, indtil de ægte af Drengebørnene, nemlig: Petter Frederich og Jacob er blevne 
myndige, hvilke de selv kan tage Brugene i Besiddelse, imod at svare til den ved Skiftet satte 
Taxt, som bliver at beregne til Indtægt og Deeling imellom samtlige Børn. For at forekomme 
Uenighed imellom de tvende sidstenævnte Brødre, fastsættes herved, at Bruget Mossevigen i 
Sverrig, med alle dens Herligheder, skal, paa denne maade tilfalde Petter Frederich, og Bruget 
Brekkerød i Bergsogn med Odel og Herlighed til Drængen Jacob.
De øvrige Børn, ved dette Testamente, i sin Tid tilfaldende faste Ejendomme, bliver efter 
lovlig Omgang at bortselge ved offentlig Auction, og den Arv som de Umyndige maate 
tilfalde, at enddrage under vedkommende Overformynderie til Renters Svarelse.
Det bliver en selv Følge, og overenstemmende med Landets Love, at Renterne og 
Forpagtnings Afgiften af enhver af Børnenes Arveparter, anvendes til deres Opdragelse paa 
bedste Maade, hvorimod min forlovede Pige Elsa Maria Olsdatter, skal have, ikke allene med 
sine egne Børn, men ogsaa fornemmelig med de trende ældste Børn nøye Indseende.-
Det er ogsaa magtpaaliggende ved de i mit Stervboe forefallende Auctioner at have end (sic!)
paalidelig og væderhefttig Mand til Inkasator, og til den Hensigte Opnaaelse, indsættes min 
Ven Kiøbmand Christian Andersen, som ved flere Andledninger haver bevist mig Tieneste, 
og som jeg kiender for at besidde Orden og Akkuratesse i Pengesager.
Da omstaaende Testamente indeholder min uforanderlige Villie og faste Beslutning, hvorpaa 
jeg forventer Kongelig naadigste Confirmation, saa bliver Vidner med Underskrivt og 
Forsegling."

Frederichshald den 9de Januarii 1818.
Rosenvinge
( L:S:)

At her Major Eilert v. Rosenvinge med Fornuftens Brug og med fridt Overlæg har forfattet, 
og i vaares Overværelse Egenhændig underskrevet og forseglet ovenstaaende Testamente, det 
bekræfter vi under vores Hænder og Sægl.


Datu ut supra.-
B.M. Schnitler                 B.C. Lange
( L:S: )                               ( L:S: )Forefunden ved Forseglings Forretningen, efter Beafskeediget Major og Kiøbmand 
Rosenvinge i Frederichshald den 23de Junii 1818,-
-attesterer paa Skiftrettens Vægne

Kier.

Linket tilEilert Schøller Rosenvinge
AlbumHistorier_g1

» Vis alle     «Forrige «1 ... 45 46 47 48 49 50 51 52 Neste»     » Lysbildefremvisning